در حال حاضر يكي از مشكلات سرمايه گذاري، عدم آگاهي دقيق سرمايه گذاران از اطلاعات روزآمد بازار و نيز عدم برخورداري از دانش حرفه اي جهت تجزيه و تحليل و بهره برداري از اطلاعات اقتصادي موجود مي باشد. به همين جهت ضرورت استفاده از خدمات شركتهاي متخصص و حرفه‌اي نظير شركتهاي مشاور سرمايه گذاري دوچندان شده است. اين مجموعه ها علاوه بر دانش تئوريك و نرم افزارهاي مربوط از تجربيات لازم جهت پردازش اطلاعات برخوردار مي باشند. در واقع مشاوران سرمايه گذاري، در مطالعات و تحليل بازار جايگاه بسيار ويژه اي داشته و با عملكرد مناسب خود مي توانند ضريب اطمينان و سود دهی سرمايه گذاري در بخشهاي گوناگون را افزايش دهند. بنابراين انتخاب صحيح مشاوران سرمايه‌گذاري مي‌تواند به بهبود تصميمات سرمايه‌گذاري، كاهش ريسك و حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران منجر شود. اين امر میتواند زمينه‌ ساز حضور بيشتر و مداوم سرمايه‌گذاران  و  در نتیجه رونق  بازار در عرصه  ساختمان ‌شود